d’dansk, årsplan 0. klasse

d’dansk til børnehaveklassen dækker flere af de områder, der er listet i Fælles mål for børnehaveklassen 2014.

Årsplanen hjælper med at skabe overblik over et skoleårs arbejde med d’dansk. Af planen fremgår kapitel for kapitel færdigheds- og vidensmål, læringsmål og anslået tidsforbrug. d’dansk er skabt med henblik på at skabe sammenhæng mellem fagets kompetenceområder. Derfor vil det i alle kapitler være oplagt at arbejde med mange forskellige mål, idet d’dansk lægger op til en differentieret undervisning med mulighed for såvel fordybelse i som udfoldelse af kapitlernes indhold. Det er op til den enkelte underviser og klasse at vurdere interesse og behov.

Denne årsplan giver forslag til, hvilke uger i løbet af skoleåret man kan planlægge at undervise efter de forskellige kapitler. Forslagene skal primært som en anbefaling i forhold til progression mellem kapitlerne samt varighed af det enkelte kapitel. Hvornår på året man vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie.

I oversigten er de primære færdigheds- og vidensmål inden for de enkelte kapitler gengivet med rød markering i skemaet, mens de sekundære mål er markeret med grønt. I denne årsplan anslås arbejdet med d’dansk at dække ca. 1/2 af året med omtrent to daglige lektioner.

I Tavlebogen findes nogle af billedbøgerne i digitale udgaver, mens resten må bestilles på CFU, anskaffes i fysisk form eller købes på iTunes. Vi anbefaler at bruge fagportalen sammen med d’dansk og på den måde få adgang til både Superbog.dk, Skriv og Læs Skole, litteraturforløb og Denførstelæsning.dk. Du kan læse mere om fagportalerne her eller gå direkte til danskportalen her.

Kapitel 1

Fx uge

43-45

Gennem arbejdet med kapitel 1 får børnehaveklasselederen lejlighed til at se eleverne lidt an og finde ud af, hvor eleverne er i deres skriftsproglige udvikling, både hvad angår bogstavkendskab, ordforråd, skrivning og læsning, samt erfaringer med at lytte til og forstå historier. Nogle elever kender måske næsten ikke til skriftsproglige konventioner, mens andre er fortrolige med alfabetet og kan skrive enkelte bogstaver, og atter andre kan afkode små lydlette tekster. De fleste elever vil uanset deres skriftsproglige niveau være nysgerrige og åbne over for årets arbejde med at lære og anvende navn, lyd og form på alle bogstaver. Det er vigtigt, at børnehaveklasselederen får et godt billede af alle elever, hvilket der er mulighed for, når klassen i kapitel 1 arbejder med alfabetet, bogstav- og lydopgaver, læsning og skrivning af små lydrette ord samt ordkendskab og læseforståelse.

I kapitlet stifter eleverne bekendtskab med de to gennemgående figurer i d’dansk for indskolingen Anton og Anna, og klassen arbejder med to eventyr, Sødgrøden og Det lille hus, som de blandt meget andet øver sig i at genfortælle. Endvidere arbejdes med læsning af små lydlette tekster og skrivning af fælleshistorier. Knud Romers ABC findes i sin helhed i Tavlebogen. Kapitlet har særligt fokus på bogstaverne s, ø, i, m, u og l.

Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 2

Fx uge

46-48

Arbejdet med kapitel 2 kan i forhold til færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål henføres til mange målpar, men primært til området Fortælling inden for kompetenceområdet Sprog. Engagement og fællesskab må dog som ved al anden læring være bærende i arbejdet med fortællingerne, og selv om børnehaveklassens færdigheds- og vidensmål handler om formsiden af fortællingen, så glem aldrig i undervisningen det egentlig formål med at fortælle: Vi skal sammen med eleverne trække tråde til deres eget liv. Den gode fortælling giver de små lyttere mulighed for at forstå sammenhænge, for at forstå verden, og de bliver klogere på andre og ikke mindst sig selv. Og i skolen får eleverne mulighed for at samtale, dele oplevelser og alene og i fællesskab at reflektere over deres oplevelse af fortællingernes temaer og værdier i relation til sig selv og deres verden. Dybest set handler det om dannelse, identitet og kultur.

I dette kapitel møder eleverne for første gang i d’dansk en informerende faktatekst, Fakta om orme, og de arbejder ligeledes for første gang med en billedbog, Orm får en ven. Billedbogen findes i sin helhed i Tavlebogen. Kapitlet har fokus på bogstaverne r og o. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 3

Fx uge

49-50

I dette kapitel kommer eleverne til at stifte bekendtskab med et klassisk folkeeventyr, Rødhætte af Brødrene Grimm, og en nydigtet fabel af Ida Marie Rendtorff. Rødhætte findes i sin helhed i Tavlebogen. Eleverne skal lytte, genfortælle og forholde sig til det, de har hørt, og de skal i fablen perspektivere til deres eget liv. De skal medlæse små tekster og spille rollespil.

Bogstaverne æ, a, d og e på målsiden fortæller, at eleverne i kapitel 3 skal arbejde og eksperimentere med disse bogstaver, og det mindste fælles mål er, at eleverne ved kapitlets afslutning kan genkende bogstavernes navn, form og lyd. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 4

Fx uge

2-4

Oplægget til gennemgangen af bogstaverne y, b, n, p, t og f  er i dette kapitel seks ABC-rim af henholdsvis Halfdan Rasmussen og Knud Romer. Eleverne har allerede i begyndelsen af kapitel 1 stiftet bekendtskab med begge ABC-bøger, og vi vil anbefale, at bøgerne lånes til klassen, hvis de ikke allerede er der, så man kan læse flere ABC-rim og glæde sig over de smukke, morsomme og finurlige illustrationer. Målet med arbejdet med ABC-rimene er, at eleverne kan genkende de fire bogstaver, at de bliver i stand til at finde ordpar, der rimer, at de kan recitere et digt med rytme og betoning, samt at de får gode oplevelser med at læse og forstå enkle digte.

I anden del af kapitlet er det den spanske fortælling Tyren Ferdinand af Munro Leaf, der er oplægget til henholdsvis litteratur- og sprogarbejde samt gennemgang af bogstaverne t og f. Her er målet en forståelse af fortællingens struktur med begyndelse, handling og slutning, og at eleverne øves i at holde den røde tråd i en genfortælling. Endvidere skal elevernes ordforråd og begrebsverden udvides, og de skal kunne tale med om personkarakteristika og fortællingens budskab samt kunne give deres mening til kende. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 5

Fx uge

5-6

I dette kapitel arbejder eleverne med den sidste vokal å, og da de nu har fået gennemgået alle vokaler, er der særligt fokus på vokalerne. Derudover bliver eleverne præsenteret for et billede af Bente Olesen Nyström. De skal undre sig, tale om farver og detaljer og digte historier, der passer til billedet.

Desuden skal de høre og ”læse” H.C. Andersens eventyr Klods-Hans, og der er oplæg til henholdsvis litteratur- og sprogarbejde samt gennemgang af bogstaverne k, j og h. Målet er, at eleverne i en litteratursamtale forholder sig til eventyret og trækker tråde til deres eget liv. Eleverne øver sig i at holde den røde tråd, når de følger handlingsvejen og genfortæller eventyret. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 6

Fx uge

8-10

Det overordnede mål for kapitel 6 er at skærpe elevernes sans for rim og rytme samt at øge deres ordforråd. Eleverne har sandsynligvis arbejdet en del med rim og remser i børnehaven, og klassen har allerede arbejdet med rim og rytme i begyndelsen af kapitel 4, så der vil være et fundament at bygge videre på. Nu skal de sidste elever opnå en erkendelse af forskellen på ordenes betydning og deres form. Det er der mulighed for, når der i dette kapitel sættes særligt fokus på rimdele. Netop det er med til at skærpe opmærksomheden på sprogets lyddele.

I kapitlet præsenteres seks korte digte med enderim. Enderimene er med til at skabe rytme, som på sigt kan skabe flow i elevernes læsning og støtte deres afkodning af ukendte ord. Det er tanken, at klassen efter ”læsning” af hvert digt arbejder med ordenes rimdele, så eleverne bliver opmærksomme på, at en afkodningsstrategi kan være at se på, om man genkender ordets sidste stavelse. Det er også en god ide at lave bevægelsesaktiviteter undervejs i forløbet med netop rimordskort. Vi vil opfordre til, at man i klassen i denne periode har bøger med rim og remser fra biblioteket liggende som inspiration, og at forældrene tilskyndes til også hjemme at læse digte, rim og remser med børnene.

I dette kapitel gennemgås de resterende bogstaver i alfabetet, nemlig v, g, c, x, y og z.
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 7

Fx uge

11-12

I dette kapitel skal eleverne for anden gang i d’dansk arbejde med en billedbog, og på samme måde som ved arbejdet med Orm får en ven skal eleverne både beskæftige sig med fakta og fiktion. Kapitlet indledes som altid med mål i børnehøjde. Når der i læringsmålene står, at eleverne skal kunne læse ord og sætninger, er målet højt sat. I Fælles Mål skal de blot eksperimentere med læsningen. Nogle af børnehaveklassens elever vil på nuværende tidspunkt i skoleåret have knækket læsekoden og være godt på vej, og for andre kan ordet ”læse” tolkes som en medlæsningssituation, hvor eleverne igen inviteres ind i læserrollen sammen med den voksne, der læser flydende og med god intonation.

”Du kan også …” gælder for de elever, der vælger at producere en bog i valgopgaverne – og for alle, hvis det er en af de opgaver, som den voksne bestemmer er obligatorisk og derfor arbejder grundigere med i en fælles undervisningssituation. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 8

Fx uge

15-18

Eleverne skal i dette kapitel have kendskab til Hundertwassers malerier og arkitektur. Vi har valgt Hundertwassers kunst, fordi vi synes, at hans glade og farvestrålende billeder med deres mange former vil kunne tale til børnehaveklasseelevers følelser, fantasi og drømme. Alle Hundertwassers billeder er fulde af farve, liv, lys og fantasi. Desuden synes vi, at eleverne skal have mulighed for at kende til hans arkitektur og hans tanker om en anden måde at bo og leve på.

Som i de andre kapitler ser klassen sammen på læringsmålene og billederne på fuglens vej mod mål. Lad eleverne fortælle, hvad de ser på billederne, og hvad de tror, de skal lære og arbejde med i dette kapitel. Lad også eleverne bladre i kapitlet, og fortæl evt. her lidt om Hundertwasser og hans kunst. Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kapitel 9

Fx uge

19-20

Hr. Wilders stjerne var oprindelig en del af en af Kim Fupz Aakesons tidlige produktioner Sallies historier, og den står som resten af den skønne og humoristiske bog fra 1992 stadig som en tekst, der kan henrykke og tryllebinde børn fra 5 til 8 år. Hr. Wilders stjerne er i 2014 genudgivet som billedbog med Rasmus Bregnhøi som illustrator, og det er blevet en smuk og poetisk bog. Bogen findes i sin helhed i Tavlebogen. Og som altid, når det er Kim Fupz Aakeson, der er forfatter, med et stærkt humoristisk islæt. Bogen drejer sig om at ønske sig noget virkelig brændende, og hvis man ønsker sig det nok, er det ikke uopnåeligt. Men nogle gange er man nødt til at give slip på noget, selv om man er glad for det. Og tilbage er erindringen og minderne.

Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.