ddansk_bornehaveklasse_faellesbog_kap1_final

Gennem arbejdet med kapitel 1 får børnehaveklasselederen lejlighed til at se eleverne lidt an og finde ud af, hvor eleverne er i deres skriftsproglige udvikling, både hvad angår bogstavkendskab, ordforråd, skrivning og læsning, samt erfaringer med at lytte til og forstå historier. Nogle elever kender måske næsten ikke til skriftsproglige konventioner, mens andre er fortrolige med alfabetet og kan skrive enkelte bogstaver, og atter andre kan afkode små lydlette tekster. De fleste elever vil uanset deres skriftsproglige niveau være nysgerrige og åbne over for årets arbejde med at lære og anvende navn, lyd og form på alle bogstaver. Det er vigtigt, at børnehaveklasselederen får et godt billede af alle elever, hvilket der er mulighed for, når klassen i kapitel 1 arbejder med alfabetet, bogstav- og lydopgaver, læsning og skrivning af små lydrette ord samt ordkendskab og læseforståelse.

I kapitlet stifter eleverne bekendtskab med de to gennemgående figurer i d’dansk for indskolingen Anton og Anna, og klassen arbejder med to eventyr, Sødgrøden og Det lille hus, som de blandt meget andet øver sig i at genfortælle. Endvidere arbejdes med læsning af små lydlette tekster og skrivning af fælleshistorier. Knud Romers ABC findes i sin helhed i Tavlebogen. Kapitlet har særligt fokus på bogstaverne s, ø, i, m, u og l.

Når eleverne i valgopgaverne selv skal skrive, er det oplagt at bruge Skriv og Læs Skole fra portalen. Læs mere om Skriv og Læs Skole her.